17 Wtorek
ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZAPRASZAMY NA PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZEBRANIA Z RODZICAMI 6 września 2017 r. godz. 16.30 grupy dzieci 4-letnich (Tygryski i ...

Opłaty

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2017/2018: ŻYWIENIE: stawka dzienna: za 3 posiłki: 8,50 zł za 2 posiłki: 6,80 ...

WESOŁA 13-tka

13 WRZEŚNIA 2017 r. w godzinach 16.30 - 17.30 nasi mali goście będą mogli uczestniczyć w specjalnie dla nich zorganizowanych zajęciach i ...

Przedszkole158-2
Przedszkole158-3
DSCN0943

Aktualności

ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZAPRASZAMY NA PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZEBRANIA Z RODZICAMI 6 września 2017 r. godz. 16.30 grupy dzieci 4-letnich (Tygryski i ...

Opłaty

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2017/2018: ŻYWIENIE: stawka dzienna: za 3 posiłki: 8,50 zł za 2 posiłki: 6,80 ...

WESOŁA 13-tka

13 WRZEŚNIA 2017 r. w godzinach 16.30 - 17.30 nasi mali goście będą mogli uczestniczyć w specjalnie dla nich zorganizowanych zajęciach i ...

przydatne Linki

Opłaty

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2017/2018:

ŻYWIENIE:

stawka dzienna:
za 3 posiłki:   8,50 zł    
za 2 posiłki:   6,80 zł
za 1 posiłek:  4,25 zł

Warunki korzystania ze stołówek zorganizowanych w placówkach oświatowych m.st. Warszawy reguluje Zarządzenie nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11.09.2008 r. z późn. zm.

Opłata za wyżywienie jest pobierana z góry do 20 dnia każdego m-ca za miesiąc następny. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata podlega zwrotowi za każdy zgłoszony dzień nieobecności w następnym miesiącu.

Za pierwszy dzień nieobecności opłata jest zwracana, jeżeli rodzice zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 9.00. Rodzic informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Rodziny mające trudną sytuację materialną mają możliwość zwrócenia się do OPS-u w celu dofinansowania posiłków. 

Istnieje możliwość wnoszenia opłat za żywienie w następujących formach:

1). Wpłaty gotówką w kasie przedszkola w ustalonych i podanych do wiadomości rodziców terminach.

2). Wpłaty przelewem na rachunek bankowy 17 1030 1508 0000 0005 5055 6049  (po uprzednim ustaleniu kwoty z kierownikiem gospodarczym - opłata za żywienie pobierana jest z góry za cały miesiąc z odpisami za poprzedni). Prosimy zwrócić uwagę, aby w treści przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonujecie Państwo wpłaty

 

OPŁATA ZA POBYT:

Od 1 września 2017 r. zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  - opłata za godziny realizowane poza podstawą programową w przedszkolach warszawskich nie obowiązuje.

 

RADA RODZICÓW

Składka zadeklarowana przez rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu.

 

 

 

 

 

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2016/2017:

ŻYWIENIE:

stawka dzienna:
za 3 posiłki:   8,50 zł    
za 2 posiłki:   6,80 zł
za 1 posiłek:  4,25 zł

Warunki korzystania ze stołówek zorganizowanych w placówkach oświatowych m.st. Warszawy reguluje Zarządzenie nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11.09.2008 r. z późn. zm.

Opłata za wyżywienie jest pobierana z góry do 20 dnia każdego m-ca za miesiąc następny. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata podlega zwrotowi za każdy zgłoszony dzień nieobecności w następnym miesiącu.

Za pierwszy dzień nieobecności opłata jest zwracana, jeżeli rodzice zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 900. Rodzic informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Rodziny mające trudną sytuację materialną mają możliwość zwrócenia się do OPS-u w celu dofinansowania posiłków. 

 

OPŁATA ZA POBYT:

Zmiana opłaty za pobyt dziecka od 1 lutego 2017 r.
Na mocy art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.) obowiązująca dotychczas uchwała nr LXXXIV/2166/2014 z dnia 26.06.2014 Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy traci moc.

W związku z koniecznością wprowadzenia nowych regulacji w prawie lokalnym, w dniu 31  stycznia 2017 roku Rada m.st. Warszawy podjęła nową uchwałę nr XXXIX/1031/2017 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

Nowa uchwała wprowadza od dnia 1 lutego 2017 roku  dla rodziców zmiany w stosunku do stanu prawnego dotychczas obowiązującego:

1. Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (czyli 6 godz.), wynosić będzie 1 zł, przy czym jeżeli dziecko korzystać będzie ze świadczeń przedszkolnych niepełną godzinę opłata ulegać będzie proporcjonalnemu obniżeniu. Oznacza to, że opłata za ostatnią godzinę świadczeń będzie wnoszona proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu,

2. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3 nowej uchwały zwalnia się z opłaty za przedszkole dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (a więc dzieci niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty). Wprowadzenie nowej ulgi jest szczególnie istotne ze względów społecznych. Ulga ta ma również charakter prorodzinny.

3. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku 6 lat i powyżej realizowane są w przedszkolu w godzinach jego pracy.

Zawarte w nowej uchwale Rady m.st. Warszawy z dnia 31.01. 2017 roku regulacje prawne  określają, iż:

a) przedszkola świadczą usługi bezpłatnie 6 godzin dziennie (czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w naszym przedszkolu jest ustalony od 8.00 do 14.00)

b) bezpłatnie z przedszkoli korzystają:

-dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

-wychowankowie rodzinnych domów dziecka działających na terenie m.st. Warszawy,

-wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego działających na terenie m.st. Warszawy,

-dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy,

c) z 50% ulgi w opłacie korzystają dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75%, ale nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

d) z 25% ulgi w opłacie korzystają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do innych:

-przedszkoli na terenie m.st. Warszawy,

-punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy,

-zespołów wychowania przedszkolnego na terenie m.st. Warszawy,

-żłobków i klubów dziecięcych, ale tylko tych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy,

-dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy (ulga opisana w pkt d obejmuje także dzieci niespokrewnione, ale będące pod  opieką jednego opiekuna prawnego).

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.) rodzice zamierzający ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty przedstawiają dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia tylko w formie oświadczenia. Wniosek o obniżenie opłaty lub niepobieranie jej należy złożyć do 5 dnia miesiąca

 

RADA RODZICÓW

Składka zadeklarowana przez rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu.

UBEZPIECZENIE DZIECI

Składka jednorazowa wnoszona we wrześniu. Dzieci są ubezpieczone w TU Allianz. Ubezpieczenie obejmuje okres od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r. Ubezpieczenie działa na terenie i poza granicami Polski i obowiązuje 24 godz. na dobę.

 

Istnieje możliwość wnoszenia opłat za żywienie i pobyt w następujących formach:

1). Wpłaty gotówką w kasie przedszkola w ustalonych i podanych do wiadomości rodziców terminach.

2). Wpłaty przelewem na wskazane 2 rachunki bankowe: na jeden opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, na drugi opłatę za żywienie. Rodzic wybierający tę formę płatności, po podaniu swojego adresu mailowego, otrzymuje mailowo zestawienie należności za przedszkole wraz ze wszystkimi danymi potrzebnymi do realizacji przelewów.

NUMERY KONT BANKOWYCH:

17 1030 1508 0000 0005 5055 6049  - żywienie

67 1030 1508 0000 0005 5055 6022  - opłata za godziny świadczone poza podstawą programową

 

PRZELEWY PROSIMY DOKONYWAĆ W TERMINACH:

- za żywienie do 20 dnia każdego m-ca za miesiąc następny ("z góry").

- za pobyt do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego opłata dotyczy (" z dołu")

Prosimy o korzystanie z usług banków. Przelewy pocztowe mają bardzo długie okresy realizacji, co znacznie utrudni księgowanie wpłat.

Prosimy zwrócić uwagę, aby w treści przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonujecie Państwo wpłaty.

W przypadku wpłaty na nieodpowiednie konto, należy dokonać powtórnej wpłaty na właściwe konto. Rozliczenie nadwyżki nastąpi w następnym miesiącu.

 

 

 

Kontakt

Przedszkole Nr 158

ul. Dwóch Mieczy 30/36
04-491 Warszawa

tel: 22 611-91-32
e-mail: p158@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.