Cytaty Janusza Korczaka:

Logo Przedszkola

AKTUALNOŚCI

Plan dyżurów wakacyjnych:   1-10 lipca Przedszkole 376 13-24 lipca Przedszkole 160 27 lipca – 7 sierpnia Przedszkole 158 10-31 sierpnia Przedszkole 243   Zapisy będą prowadzone w każdym przedszkolu oddzielnie w terminach, o których ... zobacz całość

Opłaty za przedszkole  (POBYT w grudniu,  OPŁATA ZA WYŻYWIENIE ZA 2 MIESIĄCE ( styczeń i luty)      będą zbierane w dniach:                          8 I (czwartek) w godz. 14.30–16. ... zobacz całość

WESOŁYCH ŚWIĄT :) zobacz całość

Przedszkole nr 158 - Warszawa

Przedszkole nr 158

ul. Dwóch Mieczy 30/36

04-491 Warszawa

tel: 22 611-91-32

REKRUTACJA 2014/2015

 

SPOTKANIA ADAPTACYJNE

dla nowoprzyjętych dzieci 3 -letnich, które będą od 1 IX 2014r. uczęszczały

 

do grupy Biedroneczek i Delfinków

w Przedszkolu Nr 158 przy ul. Dwóch Mieczy 30/36,

 odbędą  się w dniach:

23 VI, 24 VI, 25 VI  w godz. 16.00 – 17.00

oraz

26 VIII, 27 VIII w godz. 10.00 – 11.00

Prosimy zabrać ze sobą obuwie na zmianę oraz dobry humor :)

 

 

Na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu nr 158 prosimy Rodziców ubiegających się o miejsce w przedszkolu, którzy zaznaczyli kryterium „Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarcząo załączenie do wniosku  stosownych ZAŚWIADCZEŃ.

 

W przypadku zaznaczenia kryterium „Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy” prosimy o wypełnienie OŚWIADCZENIA, dostępnego na stronie systemu rekrutacyjnego w zakładce „pliki do pobrania” lub tutaj oswiadczenie.pdf

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje i więcej dzieci) oswiadczenie.pdf

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie oswiadczenie.pdf o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

 

 

Adres internetowy systemu rekrutacji do przedszkoli  na rok szkolny 2014/2015

warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

 

 

Rodziców kandydatów na przedszkolaków zachęcamy do wzięcia udziału w Dniu Otwartym, w czasie którego będą mogli Państwo zapoznać się z naszą ofertą, obejrzeć placówkę, porozmawiać z nauczycielami.

Zapraszamy 10 marca (poniedziałek) w godz. 15.30 - 16.30

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 rodzice dzieci urodzonych w latach 2009-2011 ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.


Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest w tych samych terminach.

 od dnia

godz.

do dnia

godz.

Etap rekrutacji/czynność rodzica

5 marca

10.00

 

 

Uruchomienie  w systemie rekrutacyjnym informacji o warszawskich przedszkolach
i szkołach podstawowych  (bez możliwości rejestracji wniosków).

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

5 marca

 

11 marca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

12 marca

 

25 marca

 

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym pełnej oferty przedszkoli i szkół podstawowych oraz możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie.

12 marca

 

26 marca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata , należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano  oddziały integracyjne.

28 kwietnia

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości  sprawdzenia, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

28 kwietnia

13:00

7 maja

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

9 maja

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości  sprawdzenia, gdzie dziecko zostało przyjęte.

Procedura odwoławcza

od 9 maja

 

 

 

Uruchomienie procedury odwoławczej.

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły  służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

6 czerwca

 16:00

 

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

6 czerwca

16:00

12 czerwca

 

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

6 czerwca

16:00

13 czerwca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

18 czerwca

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

18 czerwca

13:00

24 czerwca

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

25 czerwca

13:00

 

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 25 czerwca

 

 

 

Uruchomienie procedury odwoławcze.

29 sierpnia

 

 

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

 

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

Zasady ogólne

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2011-2009), zamieszkałe w Warszawie.

·         Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Warszawą mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

·         Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2012 r. mogą ubiegać się
o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

·         Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

·         Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.

·         Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
i przyjętych w rekrutacji do przedszkola/szkoły.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2013/2014

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2009-2011, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, składają deklarację
  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
  w przedszkolu/szkole, do którego uczęszcza dziecko
  (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację).

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
 • Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
 • Przedszkole/szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

·         Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

o        wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

o        drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

·         Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

o        pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,

o        wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

o        informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

·         Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

·         Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) . 

·         Wypełniony wniosek:

o        podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

o        podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

o        za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

·         Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjnego w każdym przedszkolu/szkole wskazanej na liście preferencji.

·         Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

o        żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

o        zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

·         Burmistrz dzielnicy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

o        korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

o        może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

o        może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka,

·         O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

·         W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

·         Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

·         W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

·         W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w porozumieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.

·         W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

·         Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

·         Komisja rekrutacyjna:

o        przyjmuje dziecko, do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane
do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

o        podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

·         Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

o        wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

o        wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

o        na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. 
 • Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/szkół, które organizują oddziały integracyjne oraz dowolnej liczby przedszkoli/szkół, które organizują oddziały ogólnodostępne dla dzieci z określonego rocznika.

·         Rodzice układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:

o        w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub

  • w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Wypełniony wniosek rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
 • na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji prowadzącej oddziały integracyjne.
 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.
 • Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI

 • W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 obowiązują:

­    kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,

­    kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu
z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.

 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej
  do najmniej preferowanej).
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

128

2.

Niepełnosprawność kandydata

128

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

128

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

128

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

128

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

128

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

128

Kryteria samorządowe

1.

Dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008 r.) ubiegające się
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka.

64

2a.

Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową
o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola specjalizującego się
w żywieniu dzieci z alergiami.

 

Kryterium dotyczy tylko tzw. przedszkoli dietowych specjalizujących się w żywieniu dzieci z alergiami

32

2b.

Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z  rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

 

Kryterium dotyczy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych za wyjątkiem tzw. przedszkoli dietowych.

32

3.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

16

4.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało
w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną
w  przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

8

5.

Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają
w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.

4

 

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

1.      Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa  rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).

2.      Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.

3.      Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny.

4.      Oświadczenie o stwierdzonej u dziecka  alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) konieczności organizacji żywienia dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza.  

 

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

  

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE

  BIURA EDUKACJI

 

 

edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

 

 

 

 
Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.