Aktualności

REKRUTACJA 2023/2024

W dniu 7 marca 2023 r. od godziny 13.00 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 Rekrutacja będzie się odbywać w ...

Dostępność nauczycieli

SZANOWNI RODZICE Zapraszamy do bieżących kontaktów z nauczycielami w sprawach indywidualnych, dotyczących dzieci. Dni i godziny, w ...

Wirtualny spacer po przedszkolu

Szanowni Rodzice Kandydatów do Przedszkola, Corocznie, w czasie rekrutacji, organizowaliśmy dzień otwarty, abyście Państwo mogli obejrzeć ...

przydatne Linki

RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

informujemy, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Pani/Pana/Dziecka dane osobowe.

Ø Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Przedszkole nr 158 w Warszawie, ul. Dwóch Mieczy 30/36,

p158@edu.um.warszawa.pl 

Ø Dane kontaktowe powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Iwona Obarzanek

iwona.obarzanek@cbi.org.pl

Celem tzw. RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych osobowych. W tym celu może Pan/Pani skorzystać ze swoich praw:

Ø Prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji, m.in.: jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, jak długo będą przetwarzane, oraz do uzyskania ich kopii.

Ø Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych,  np. w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego ich przetwarzania lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia danych nie może być zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego przez Administratora.

Ø Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.

Ø Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych, np.:  Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania.

Ø Prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba, osoba, której dane dotyczą, informuje Administratora o zmianie swoich danych osobowych. Może także zwrócić się do Administratora z wnioskiem o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

Ø Prawo sprzeciwu – w każdym momencie osoba, której dane dotyczą, może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Administratorowi nie wolno od tego momentu przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W sprawach dotyczących wykonania przysługujących Pani/Panu praw można zwracać się do Administratora w formie pisemnego wniosku, złożonego bezpośrednio w siedzibie Administratora bądź przesłanego drogą listowną lub elektroniczną.

Ø Skarga – osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

Informujemy Panią/Pana że:

  • dane osobowe Pani/Pana/Dziecka będą przetwarzane w celu :

– realizacji procesu kształcenia, wychowania i opieki w stosunku do Pani/Pana dziecka
– prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania Pana/Pani dziecka,
– wykonywania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z Ustawy Prawo Oświatowe, Ustawy o systemie oświaty, Ustawy o systemie informacji oświatowej, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz innych ustaw

  • dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany ww. ustawami lub wynikający z udzielonej przez Pana/Panią zgody,
  • w niektórych sytuacjach dane będą przekazywane dalej – jeśli będzie to konieczne w celu świadczenia przez Administratora usług dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, przy czym dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, którym Administrator udzieli upoważnienia bądź zleci czynności przetwarzania danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, lub też wynika to z obowiązku ustawowego Administratora,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane – nie podanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów,
  • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. ustawami jest obligatoryjne,
  • udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Kontakt

Przedszkole Nr 158
ul. Dwóch Mieczy 30/36
04-491 Warszawa

dyrektor             723 456 273
sekretariat         723 455 027
wicedyrektor     723 455 936
hol przy szatni   723 455 059
intendent            723 455 671

e-mail: p158@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.