Aktualności

Praca przedszkola od 1 września ...

Szanowni Rodzice, 1 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. W związku z brakiem nowych wytycznych Ministra Edukacji i Nauki ...

ZMIANA GODZIN PRACY PRZEDSZKOLA

ZMIANA GODZIN PRACY PRZEDSZKOLA ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM ARKUSZEM ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 W OKRESIE OD 1 ...

przydatne Linki

Rekrutacja na rok 2021/2022

W dniu 2 marca 2021 r. od godziny 13.00 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja będzie się odbywać w formie elektronicznej za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents//main_inactive.action 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz dzielnicy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

1.       Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.

2.       Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, przy czym:

-                             data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,

-                             data i godzina wydrukowania wniosku,

-                             data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,

-                             data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dziecka.

3.       Zgodnie z Uchwałą nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

4.       Informacje ogólne

·         W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Warszawie:

-       dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018-2015),   oraz  dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

·         Rodzice dzieci zamieszkałych poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

·         Dzieci urodzone w 2019 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

·         Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

·         Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

5.       Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.
Niezłożenie deklaracji o kontynowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w terminie określonym w harmonogramie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

Deklaracja kontynuacji   /fileget/deklaracja-kontynuowanie-wychowania-przedszkolnego-2021-2022.pdf

6.       Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

  • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.
  • We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjne) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/ szkołą pierwszego wyboru.
  • Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym
  • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
  • Przy składaniu wniosku sprawdzana jest zgodność informacji zawartych w papierowym wniosku z danym wprowadzonymi przez rodziców do systemu informatycznego.
  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 

Zasady rekrutacji /fileget/zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-2021-2022.pdf

Kryteria rekrutacji /fileget/kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-na-rok-szkolny-2021-2022.pdf

Harmonogram rekrutacji /fileget/harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-na-rok-szkolny-2021-2022.pdf

Kryterium dochodowe /fileget/kryterium-dochodowe-2.pdf

Kontakt

Przedszkole Nr 158

ul. Dwóch Mieczy 30/36
04-491 Warszawa

tel: 22 611-91-32
e-mail: p158@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.