Aktualności

REKRUTACJA 2023/2024

W dniu 7 marca 2023 r. od godziny 13.00 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 Rekrutacja będzie się odbywać w ...

Dostępność nauczycieli

SZANOWNI RODZICE Zapraszamy do bieżących kontaktów z nauczycielami w sprawach indywidualnych, dotyczących dzieci. Dni i godziny, w ...

Wirtualny spacer po przedszkolu

Szanowni Rodzice Kandydatów do Przedszkola, Corocznie, w czasie rekrutacji, organizowaliśmy dzień otwarty, abyście Państwo mogli obejrzeć ...

przydatne Linki

Rekrutacja na rok 2023/2024

W dniu 7 marca 2023 r. od godziny 13.00 rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja będzie się odbywać w formie elektronicznej za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents//main_inactive.action 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2019 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2020 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz dzielnicy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

1.       Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.

2.      Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, przy czym:

-                             data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,

-                             data i godzina wydrukowania wniosku,

-                             data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,

-                             data i godzina przesłania w systemie wniosku podpisanego profilem zaufanym,

-                             data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dziecka.

3.       Zgodnie z Uchwałą nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

4.       Informacje ogólne

·     W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Warszawie:

      
-       dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2020-2017),   oraz  dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

·  Rodzice dzieci zamieszkałych poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

·    Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

·   Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

·    Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

5.       Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.
Niezłożenie deklaracji o kontynowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w terminie określonym w harmonogramie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

Deklaracja kontynuacji /fileget/deklaracja-kontynuowania-wychowania-przedszkolnego.pdf

6.       Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjne) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/ szkołą pierwszego wyboru.
 • Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą:
  - wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym
  - wypełnić wniosek w elektronicznym systemie, wydrukować i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru,
  - wypełnić odręcznie papierowy wniosek i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.
 • Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym - w przeciwnym razie, należy złożyć wyjaśnienie przyczyny braku podpisu jednego rodzica.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Przy składaniu wniosku sprawdzana jest zgodność informacji zawartych w papierowym wniosku z danym wprowadzonymi przez rodziców do systemu informatycznego.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 

Harmonogram rekrutacji https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji1

Zasady rekrutacji https://edukacja.um.warszawa.pl/zasady-rekrutacji

Kryteria rekrutacji https://edukacja.um.warszawa.pl/kryteria-rekrutacji

 

Kontakt

Przedszkole Nr 158
ul. Dwóch Mieczy 30/36
04-491 Warszawa

dyrektor             723 456 273
sekretariat         723 455 027
wicedyrektor     723 455 936
hol przy szatni   723 455 059
intendent            723 455 671

e-mail: p158@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.